Os camiños para o diálogo Oriente-Occidente

Presentación

O proxecto “O Xacobeo 2021 e a Ruta da Seda: Camiños para o diálogo Oriente-Occidente” naceu da premisa inicial de que o diálogo entre o Camiño de Santiago e a Ruta da Seda deberá ser parte integrante e substancial do diálogo Europa-China no marco da Axenda 2030.

O proxecto “O Xacobeo 2021 e a Ruta da Seda: Camiños para o diálogo Oriente-Occidente” naceu da crenza de que Galicia debería poñer en valor o seu capital exterior, simbólico e operativo, e que o diálogo entre os Camiños a Santiago e a Ruta da Seda ofrecía no marco do S.XXI un espazo ideal para impulsar unha maior coordinación e maior coñecemento mutuo con China, así coma unha plataforma con forte valor simbólico para posicionar o selo exterior de Galicia.

Grazas á primeira edición do proxecto, que se desenvolve desde o 1 de novembro de 2019 puidemos: 1. Identificar unha rede-comunidade de interese Galicia-China. 2. Realizar unha investigación arredor das relacións entre Galicia e China, e 3. Organizar as Xornadas online do 14, 15 e 16 de outubro de 2020.

O proxecto “O Xacobeo 2021 e a Ruta da Seda: Camiños para o diálogo Oriente-Occidente” naceu da convocatoria de proxectos da Xunta de Galicia #OTeuXacobeo e a colaboración dos Concellos de Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra e Lugo.

Participa o 14, 15 e 16 de outubro nas Xornadas, inscríbete!

E o futuro continúa! Queres participar da Rede Galicia-China? Para máis información escribe a info@igadi.gal ou xacobeoechina@gmail.com.


Presentación

El proyecto “El Xacobeo 2021 y la Ruta de la Seda: Caminos hacia el Diálogo Oriente-Occidente” nace de la premisa inicial de que el diálogo entre el Camino de Santiago y la Ruta de la Seda debe ser parte integral y sustancial del diálogo Europa-China en el marco de la Agenda 2030.

El proyecto “El Xacobeo 2021 y la Ruta de la Seda: Caminos para el diálogo Oriente-Occidente” nace de la convicción de que Galicia debe valorar su capital exterior, simbólica y operativamente, y que el diálogo entre los Caminos de Santiago y la Ruta de la en el marco del siglo XXI, ofrece un espacio idóneo para promover una mayor coordinación y un mayor conocimiento mutuo con China, así como una plataforma de fuerte valor simbólico para posicionar el sello exterior de Galicia.

Gracias a la primera edición del proyecto, que se realiza desde el 1 de noviembre de 2019 hemos podido: 1. Identificar una red-comunidad de interés Galicia-China. 2. Realizar una investigación sobre las relaciones entre Galicia y China, y 3. Organizar las Jornadas online los días 14, 15 y 16 de octubre de 2020.

El proyecto “El Xacobeo 2021 y la Ruta de la Seda: Caminos para el diálogo Oriente-Occidente” nace de la convocatoria de proyectos de la Xunta de Galicia #OTeuXacobeo y de la colaboración de los municipios de Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra y Lugo.

Participa el 14, 15, 16 de octubre en las Jornadas, inscríbete!

¡Y el futuro continúa! ¿Quieres participar en la Red Galicia-China? Para más información escriba a info@igadi.gal o a xacobeoechina@gmail.com


Presentation

The project “The Xacobeo 2021 and the Silk Road: Paths towards East-West Dialogue” was born from the initial premise that the dialogue between the Camino de Santiago and the Silk Road must be an integral and substantial part of the dialogue Europe –China withing the framework of the UN 2030 Agenda.

The project “The Xacobeo 2021 and the Silk Road: Paths for East-West dialogue” was born from the conviction that Galicia should value its foreign capital, symbolically and operationally, and that the dialogue between the Caminos de Santiago and the Silk Road, in the framework of the XXI century, offers an ideal space to promote greater coordination and greater mutual knowledge with China, as well as a platform of strong symbolic value to position the foreign seal of Galicia.

Thanks to the first edition of the project, which has been carried out since November 1, 2019, we have been able to 1. Identify a Galicia-China network-community of interest. 2. Carry out an investigation on the relations between Galicia and China, and 3. Organize the online conference on October 14, 15 and 16, 2020.

The project “The Xacobeo 2021 and the Silk Road: Paths for East-West dialogue” was born from the call for projects of the Xunta de Galicia #OTeuXacobeo and the collaboration of the municipalities of Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra and Lugo.

Participate in the Conference on October 14, 15, 16, sign up!

And the future continues! Do you want to participate in the Galicia-China Network? For more information write to info@igadi.gal or xacobeoechina@gmail.com.


Apresentação

O projeto “O Xacobeo 2021 e a Rota da Seda: Caminhos para o Diálogo Oriente-Ocidente” nasceu da premissa inicial de que o diálogo entre o Caminho de Santiago e a Rota da Seda deve ser parte integrante e substancial do diálogo na Europa -China

O projeto nasceu ao mesmo tempo da convicção de que a Galiza deve valorizar o seu capital estrangeiro, simbólica e operacionalmente, e que o diálogo entre os Caminos de Santiago e a Ruta do no quadro do século XXI, oferece um espaço ideal para promover uma maior coordenação e maior conhecimento mútuo com a China, bem como uma plataforma de forte valor simbólico para posicionar o selo estrangeiro da Galiza.

Graças à primeira edição do projeto, que se realiza desde 1 de novembro de 2019, conseguimos 1. Identificar uma Rede Galiza-China, 2. Realizar uma investigação sobre as relações entre a Galiza e a China, e 3. Organizar as Jornadas online nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2020.

O projeto “O Xacobeo 2021 e a Rota da Seda: Caminhos para o diálogo Oriente-Occidente” nasceu da convocatória de projetos da Xunta de Galicia #OTeuXacobeo e da colaboração dos municípios de Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra e Lugo.

Participe nos dias 14, 15, 16 de outubro da Conferência, inscreva-se!

E o futuro continua! Quer participar na Rede Galiza-China? Para mais informações escreva para info@igadi.gal ou xacobeoechina@gmail.com


Présentation

Le projet « l Xacobeo 2021 et la Route de la soie : les routes vers le dialogue Est-Orient » est né de la prémisse initiale que le dialogue entre le Camino de Santiago et la Route de la Soie doit être une partie intégrante et substantielle du dialogue Europe-Chine dans le cadre de l’Agenda 2030.

Le projet « l Xacobeo 2021 et la Route de la Soie : routes pour le dialogue Est-Orient » est né de la conviction que la Galice doit valoriser son capital extérieur, symboliquement et opérationnellement, et que le dialogue entre les Caminos de Santiago et la Route du 21ème siècle, offre un espace idéal pour promouvoir une plus grande coordination et une connaissance mutuelle avec la Chine, ainsi qu’une plate-forme d’une forte valeur symbolique pour positionner le sceau extérieur de la Galice.

Grâce à la première édition du projet, réalisée depuis le 1er novembre 2019, nous avons pu : 1. Identifier un réseau-communauté d’intérêt Galicia-Chine. 2. Effectuer des recherches sur les relations entre la Galice et la Chine, et 3. Organisez les Journées en ligne les 14, 15 et 16 octobre 2020.

Le projet « l Xacobeo 2021 et la Route de la Soie: Caminos para el diálogo Est-Orient» est né de l’appel à projets de la Xunta de Galicia #OTeuXacobeo et la collaboration des municipalités de Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra et Lugo.

Participez les 14, 15, 16 octobre aux Jours, inscrivez-vous!

Et l’avenir continue! Voulez-vous participer au réseau Galice-Chine? Pour plus d’informations, écrivez à info@igadi.gal ou xacobeoechina@gmail.com.


介绍

“2021年萨科贝奥与丝绸之路:东西方对话之路”项目诞生于最初的一个前提,即圣地亚哥卡米诺和丝绸之路之间的对话必须是欧洲对话的组成部分和实质性组成部分——中国,其框架是联合国2030年议程。

“2021年萨科贝奥与丝绸之路:东西方对话之路”项目诞生于以下信念:加利西亚不仅应该在理论层面重视外国资本,更应该在实际操作层面重视外国资本。在21世纪框架内,卡米诺斯-圣地亚哥与丝绸之路之间的对话提供了一个理想的空间,以促进加利西亚与中国加强协调和增进相互了解,并且提供了一个强大的具有非凡意义的平台,成为了加利西亚的文化刻章。

自 2019 年 11 月 1 日启动的第一版项目以来,我们得以完成 1.确定一个加利西亚-中国双方都感兴趣的的网络社区。2. 对加利西亚与中国的关系进行调查,3.组织 2020 年 10 月 14 日、15 日、16 日的在线会议。

“2021年萨科贝奥和丝绸之路:东西方对话之路”项目诞生得益于于#OTeuXacobeo年文化与加利西亚#OTeuXacobeo项目以及圣地亚哥-德孔波斯特拉、阿科鲁尼亚、庞特韦德拉和卢戈等市的合作。

如果您想参加10月14日、15日、16日的会议,请赶快报名吧!

未来还在继续!你想加入到加利西亚-中国网络社区吗?有关详细信息,请写发送邮件至 info@igadi.galxacobeoechina@gmail.com